REGULAMIN KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA 2021 ORAZ KONKURSÓW INSTAGRAMOWYCH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursach:
a) Najpiękniejsza Panna Młoda 2021,
b) Konkursach Instagramowych organizowanych przez Organizatora.
2. Konkursy, o których mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone będą niezależnie od siebie.
3. Organizatorem konkursów określonych w ust. 1 powyżej jest Flow Romana Grzybek ul. Świątniczki 16; 61-324 Poznań NIP 782 219 96 69, e-mail: biuro@najpiekniejszapannamloda.pl , nr telefonu: 601442738 (dalej jako Organizator).
4. Udział w Konkursach jest bezpłatny.
5. Udział w Konkursach jest dobrowolny. W każdym czasie Uczestniczka może zrezygnować z udziału w Konkursie zawiadamiając o tym Organizator za
pośrednictwem poczty e-mail lub Profilu Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że Finalistka Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda może przekazać Organizatorowi rezygnację do dnia 13.03.2020 r.
6. Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenia:
a. Finalistka – Uczestniczka zakwalifikowana do drugiego etapu Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda,
b. Konkursy, Konkurs – konkursy wymienione w ust. 1 powyżej,
c. Nagrody – imienne Nagrody określone w § 5 Regulaminu,
d. Organizator – Flow Romana Grzybek ul. Świątniczki 16; 61-324 Poznań NIP782 219 96 69,
e. Profil Organizatora – profil Organizatora na portalu społecznościowym Instagram znajdujący się pod linkiem:
https://www.instagram.com/najpiekniejsza_panna_mloda/?hl=pl,
f. Profil Uczestniczki – profil Uczestniczki dowolnego Konkursu na portalu Społecznościowym na Instagramie. Profil Uczestniczki powinien być wiarygodny i
pozwalać na ustalenie, że należy do oznaczonej osoby,
g. Regulamin – niniejszy Regulamin,
h. Sponsorzy Organizatora – podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursów, w szczególności fundatorzy Nagród. Organizator będzie
informować o Sponsorach Organizatora na Profilu Organizatora,
i. Uczestniczka – osoba, która spełniła warunki określone w § 2 Regulaminu i wzięła udział w Konkursie, tj. spełniła warunki uczestnictwa określone w § 3 ust. 1 lub w § 4 ust. 2 Regulaminu,
j. Zdjęcie Uczestniczki – wybrane przez Uczestniczkę Konkursu Najpiękniejsza
Panna Młoda zdjęcie Uczestniczki opublikowane przez taką Uczestniczkę na Profilu Uczestniczki. Zdjęcie Uczestniczki powinno być opublikowane na profilu publicznym.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające łącznie wskazane poniżej warunki:
a. będące pełnoletnimi kobietami, z zaplanowaną datą ślubu na rok 2021/2022,
b. spełniające szczegółowe warunki określone odpowiednio w § 3 ust. 1 oraz (Konkurs Najpiękniejsza Panna Młoda – etap I), § 3 ust. 9 (Konkurs Najpiękniejsza Panna Młoda – etap II) lub w § 4 ust. 2 (Konkursy Instagramowe).

§ 3

KONKURS NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA 2021

1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda 2021 są łącznie:
a. oznaczenie na Zdjęciu Uczestniczki opublikowanym na profilu Uczestniczki na portalu Instagram Profilu Organizatora oraz
b. oznaczenie Zdjęcia Uczestniczki opublikowanego na profilu Uczestniczki na portalu Instagram hashtagiem #bioreudziałwNAJPIĘKNIEJSZEJ.
2. Niespełnienie jednego z warunków określonych w ust. 1 powyżej powoduje brak udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
3. Warunki określone w ust. 1 powyżej powinny być spełnione w odniesieniu do jednego
Zdjęcia Uczestniczki. W przypadku oznaczenia więcej niż jednego zdjęcia, Organizator ma prawo do wyboru jednego zdjęcia.
4. Konkurs Najpiękniejsza Panna Młoda odbywa się w dwóch etapach:
a) I etap – 9.02.2021-10.03.2021 – etap castingowy,
b) II etap – 14.03.2021-29.06.2021 – etap finałowy.
5. Etap pierwszy trwa w okresie od dnia 9.02.2021 r. do dnia 10.03.2021 r. W etapie tym biorą udział wszystkie Uczestniczki, które spełnią warunek określony w § 2 ust. 1 lit. a oraz wszystkie warunki określone w § 3 ust. 1.
6. W czasie trwania etapu pierwszego osoby spełniające warunek określony w § 2 ust. 1 lit. a mogą przystąpić do udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda poprzez spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 1. Spełnienie warunków określonych w zdaniu poprzednim po dniu 10.03.2021 r. nie będzie uznawane za skuteczne przystąpienie do Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda.
7. Po zakończeniu etapu I Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda Organizator wraz z co najmniej 2-osobową komisją konkursową (łącznie jako Jury) dokona wyboru 30 Uczestniczek, które przejdą do etapu II. Członkiem Jury nie może być członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Uczestniczką.
8. Ogłoszenie Finalistek nastąpi do dnia 13.03.2021 r.
9. Warunkiem uczestnictwa w II etapie Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda jest:
a. przekazanie Organizatorowi przez Finalistkę aktualnego adresu e-mail za pośrednictwem Profili Organizatora oraz Uczestniczki,
b. przesłanie, w odpowiedzi na e-mail Organizatora danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w II etapie Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na upublicznienie wizerunku, zobowiązania do czynnego Uczestnictwa w II etapie Konkursu Najpiękniejsza
Panna Młoda oraz potwierdzenia zapoznania się za Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści.
10. Nieprzekazanie Organizatorowi aktualnego adresu e-mail w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości do Uczestniczki na Profilu Uczestniczki poczytywane będzie za rezygnację przez Uczestniczkę z udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
11. Nieprzekazanie Organizatorowi danych, zgód i zobowiązań, o których mowa w ust. 9
lit. b powyżej w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora poczytywane będzie za rezygnację przez Uczestniczkę z udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
12. Dane, zgody i zobowiązania, o których mowa w ust. 9 lit. b powyżej mogą być przekazane w formie wiadomości e-mail. Jednakże jeżeli Organizator poweźmie wątpliwości co do rzetelności przekazanych danych, może zawnioskować o przekazanie przez Uczestniczkę stosownego oświadczenia w formie pisemnej. Nieprzekazanie przez Uczestniczkę oświadczenia w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail z wnioskiem o jego przekazanie poczytywane będzie za rezygnację z udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
13. Etap drugi odbywać się będzie w okresie od 14.03.2021 r. do 29.06.2021 r. Na podstawie zgody wysłanej przez Finalistkę, Zdjęcie Uczestniczki zostanie zrepostowane na Profil Organizatora. Cofnięcie przez Finalistkę zgody na publikowanie jej wizerunku w sposób określony w zdaniu poprzednim przed zakończeniem etapu II poczytywane będzie za rezygnację przez Finalistkę z udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
14. W czasie trwania etapu II na podstawie udzielonych przez Finalistkę zgód, przesyłane będą jej paczki od Organizatora lub Sponsorów Organizatora. Finalistka zobowiązana jest do realizowania na swoim Profilu Uczestniczki tzw. unboxingu otrzymanych paczek w terminie 7 dni od ich doręczenia. Finalistka zobowiązana jest do oznaczenia na filmie z unboxingiem Organizatora oraz Sponsora Organizatora, od którego otrzymała paczkę. Niezrealizowanie zobowiązań określonych w zdaniach poprzednich może być uznane przez Organizatora za rezygnację przez Finalistkę z udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
15. Rozstrzygnięcie etapu II (wybór zwyciężczyni Konkursu) odbywać się będzie na podstawie tzw. lajków (polubień) zebranych przez Finalistki pod ich Zdjęciami Uczestniczek zrepostowanymi na Profil Organizatora zgodnie z ust. 13 powyżej. Polubienia otrzymane po dniu 29.06.2021 r. nie będą liczone do ostatecznego wyniku danej Finalistki.
16. Ogłoszenie wyników etapu II (ogłoszenie zwyciężczyni Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda) nastąpi dnia 30.06.2021 r. na tzw. live, który odbędzie się na Profilu Organizatora. O dokładnej godzinie ogłoszenia wyników Organizator powiadomi na Profilu Organizatora.

§ 4

KONKURSY INSTAGRAMOWE

1. Równolegle do Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda Organizator organizować będzie Konkursy Instagramowe.
2. Warunkami Uczestnictwa w Konkursach Instagramowych jest:
a. obserwowanie Profilu Organizatora przez osobę uczestniczącą w Konkursie oraz
b. odpowiedź na pytanie zadane w poście, w którym ogłoszono Konkurs Instagramowy.
3. Posty z informacjami o Konkursie Instagramowym publikowane będą na Profilu Organizatora co ok. dwa tygodnie.
4. Wybór zwyciężczyni Konkursu Instagramowego dokonywany będzie na podstawie odpowiedzi opublikowanej przez Uczestniczkę zgodnie z ust. 2 lit. b powyżej przez co najmniej 2-osobową komisję konkursową. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Uczestniczką.
5. Po dokonaniu wyboru zgodnie z ust. 4 powyżej Organizator skontaktuje się z Uczestniczką, która zgodnie z ust. 4 powyżej wygrała Konkurs Instagramowy, w celu przekazania przez Uczestniczkę jej aktualnego adresu e-mail. Nieprzekazanie przez Uczestniczkę Organizatorowi adresu e-mail w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania zapytania na Profilu Uczestniczki poczytywany będzie za rezygnację przez Uczestniczkę ze zwycięstwa, a w konsekwencji za rezygnację z nagrody.
6. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail z wnioskiem o przekazanie danych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki Uczestniczka, o której mowa w ust. 5 powyżej, powinna przekazać Organizatorowi dane i zgody. Nieprzekazanie danych i zgód w terminie wskazanym powyżej poczytywane będzie za rezygnację przez Uczestniczkę ze zwycięstwa, a w konsekwencji za rezygnację z nagrody.
7. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwości co do rzetelności przekazanych danych, może zawnioskować o przekazanie przez Uczestniczkę stosownego oświadczenia w formie pisemnej. Nieprzekazanie przez Uczestniczkę oświadczenia w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail z wnioskiem o jego przekazanie poczytywane będzie za rezygnację z udziału w Konkursie Najpiękniejsza Panna Młoda.
8. Organizator dopuszcza możliwość opublikowania informacji o zwyciężczyni Konkursu Instagramowego na Profilu Organizatora.

§ 5
NAGRODY

1. Nagrody za Uczestnictwo w Konkursach są imienne i mogą być wykorzystane wyłącznie przez zwyciężczynię danego Konkursu.
2. Nagrodami dla zwyciężczyni Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda są:
a. organizacja wieczoru panieńskiego,
b. udział w kobiecej sesji zdjęciowej; sesja organizowana będzie na terenie Poznania.
3. Szczegóły Nagród określonych w ust. 2 powyżej udostępniane będą przez Organizatora na bieżąco na Profilu Organizatora, a nadto bezpośrednio na adresy e- mail Finalistek.
4. Poza Nagrodami określonymi w ust. 2 powyżej Organizator przewiduje także inne Nagrody w ramach Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda. O dodatkowych Nagrodach Organizator informować będzie na bieżąco na Profilu Organizatora, a nadto bezpośrednio na adresy e-mail Finalistek.
5. Nagrody w Konkursach Instagramowych będą nagrodami rzeczowymi. Informacja o Nagrodzie w Konkursie Instagramowym publikowana będzie w poście, w którym Konkurs Instagramowy zostanie ogłoszony.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w toku Konkursu jest Organizator.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych na cele Konkursu są zgody wyrażone przez Uczestniczki.
3. Dla celów Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestniczki:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres korespondencyjny,
c. nazwisko, które Uczestniczka zamierza przyjąć po ślubie,
d. Planowana data i miejsce ślubu,
e. Numer telefonu,
f. Adres e-mail,
g. Wizerunek – Zdjęcie Uczestniczki.
4. Dane osobowe Uczestniczek będą gromadzone przez Organizatora w systemie teleinformatycznym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przetwarzane będą poprzez ich udostępnianie na profilu Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane poprzez ich udostępnienie Sponsorom Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursów. Organizator zapewnia, by podpowierzenie do przetwarzania danych osobowych Uczestniczek Sponsorom Organizatora oraz Jury odbywało się zgodnie z prawem, wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu.
5. Dana osobowe Uczestniczek przetwarzane będą wyłącznie za zgodą Uczestniczek i wyłącznie w celach konkursowych. W związku z tym, dane osobowe będą przez Organizatora gromadzone i przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursów oraz w okresie niezbędnym do przekazania nagród oraz w okresie wymaganym przepisami prawa. Dalsze przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w związku z dalszą współpracą z Organizatorem lub Sponsorami, powinno być poprzedzone udzieleniem przez Uczestniczkę dalszej zgody.
6. Każdej Uczestniczce przysługuje prawo wglądu, weryfikacji, żądania usunięcia oraz sprostowania jej danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
7. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestniczkę zgody na upublicznienie jej wizerunku – Zdjęcia Uczestniczki. Upublicznienie wizerunku jest nieodpłatne.
8. Ze względu na charakter Konkursu cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na upublicznianie wizerunku uniemożliwi dalszy udział w Konkursie, w związku z czym Uczestniczka zostanie z niego automatycznie wykluczona.